KOOPOVEREENKOMSTEN

01. ACCEPTATIE EN RECLAMES
a. Reclames dienen binnen 8 dagen na levering door de koper bij aangetekend schrijven, gemotiveerd aan Arma te worden medegedeeld, tenzij koper de tekortkoming redelijkerwijs niet binnen deze termijn heeft kunnen ontdekken. In zo’n geval dient de koper Arma alsnog onverwijld schriftelijk In kennis te stellen van de tekortkoming.
b. Bij gebreke hiervan wordt de koper geacht met het geleverde onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan.
c. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan de klacht aandacht wordt besteed, geschiedt dit geheel onverplicht en kan koper hieraan geen rechten ontlenen.

02. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door Arma krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van koper in de nakoming van deze overeenkomsten. Indien de te leveren zaken bestemd zijn om te worden samengebouwd met eigendom van derden, is koper verplicht op eerste verzoek van Arma zonodig voordat levering plaatsvindt, Arma een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die koper zelf op deze derden heeft of zal krijgen.
b. Arma is bevoegd om In een van de gevallen zoals omschreven In artikel 3 onder huurovereenkomsten de geleverde zaken die overeenkomstig de vorige bepaling eigendom van Arma zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met de koper gesloten overeenkomst. Voorzover nodig wordt Arma beschouwd als door de koper gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

03. AANSPRAKELIJKHEID
a. Indien er sprake is van een gebrek aan het geleverde zal Arma hetzij de gebreken kosteloos verhelpen hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopsom verlenen.
b. Arma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen door koper of wel door schuld van buitenkomende oorzaken.