Algemene Voorwaarden van Arma Verhuur Horeca BV


ALGEMENE BEPALING

01. TOEPASSELIJKHEID:
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende koop en huur gedaan/gesloten door ARMA VERHUUR HORECA BV, nader te noemen ‘Arma’.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
c. Indien de koper/huurder een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden of onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend voor de koper/huurder zijn en dus voorkomen op de zwarte lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW, buiten toepassing.

02. AANBIEDINGEN
a. Tenzij anders vermeld, zijn alle offertes en aanbiedingen geheel vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat, kan door Arma desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.
b. Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt Arma niet.

03. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Arma de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang heeft genomen.
b. De koper/huurder verklaart door ondertekening van het koop/huurcontract de daarin omschreven zaken met bijbehorende accessoires van Arma in goede staat te hebben ontvangen.

04. BETALING
a. Betaling geschiedt in contanten, tenzij anders overeengekomen.
b. Indien het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
c. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Arma te worden medegedeeld.
d. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
e. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de koper/huurder van rechtswege in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
f. Terzake van de door de koper/huurder in verband met de koop-/huurovereenkomst verschuldigde bedragen, zal de koper/huurder zich niet kunnen beroepen op korting of schuldvergelijking.
g, Indien Arma genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten door Arma gemaakt ter bewaring van haar rechten, zoals buitengerechtelijke invorderingskosten, voor rekening van de koper/huurder. Deze kosten zijn in elk geval 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 60,-, tenzij wordt aangetoond dat deze kosten hoger zijn.
h. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de koper/huurder niet op.

05. ANNULERING
a. Indien koper/huurder jegens Arma tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen (waarbij niet prompte betaling van de eerdere vervaltermijn op het overeengekomen tijdstip een dergelijke aanleiding zal vormen), is Arma bevoegd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper/huurder op te schorten en slechts voort te zetten tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval zal de koper/huurder niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.
b. Bij annulering door de koper/huurder zijn alle door Arma terzake van de overeenkomst gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door Arma ten gevolge van de annulering geleden schade.

06. ONTBINDING
Indien de koper/huurder jegens Arma tekortschiet in de nakoming van één zijner verbintenissen (waaronder het niet voldoen aan zijn betalingsverplichting), dan wel indien hij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet; indien zijn faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, is Arma bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan Arma verder toekomende rechten, zoals haar recht op vergoeding van schade en kosten.
In deze gevallen is iedere vordering op de koper/huurder direct en geheel opeisbaar.
In alle gevallen waarin de koper er ook overigens serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens Arma niet te kunnen nakomen, is hij verplicht Arma daarvan terstond op de hoogte te stellen.

07. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
a. Overeengekomen leveringstermijnen of termijnen waarbinnen Arma de zaken bezorgt of ter beschikking stelt, gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige terbeschikkingstelling of levering is Arma eerst na ingebrekestelling in verzuim.
b. Tenzij in een offerte/opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, vindt de levering/terbeschikkingstelling plaats op het bedrijfsterrein van Arma. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken door Arma ter beschikking worden gesteld. Opslag na levering geschiedt voor rekening en risico van de koper/huurder.
c. Het risico gaat over op de koper/huurder op het moment van aflevering/ terbeschikkingstelling.
d. Bij transport reizen de zaken voor rekening en risico van de koper/huurder, ondanks eventuele andersluidende vermeldingen op de vervoersdocumenten.

08. GARANTIE
a. Onder de voorwaarden als omschreven in artikel 4 onder huurovereenkomsten, garandeert Arma, bij gebruik en onderhoud volgens de door Arma verstrekte voorschriften, de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van de toeleverancier van Arma jegens laatstgenoemde en het verhaal dat deze toeleverancier biedt.
b. Garantie is uitgesloten indien niet ten genoegen van Arma is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek is ontstaan als gevolg van fouten In de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.

09. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
a. Arma is jegens de koper/huurder of derden slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van een tekortkoming In de nakoming van haar uit artikel 8 voortvloeiende verplichting, voor zover deze schade door de door Arma afgesloten en In de branche gebruikelijke verzekering wordt gedekt, dan wel voor zover de schade niet onder de dekking valt, tot maximaal het factuurbedrag
b. Arma is niet aansprakelijk jegens de koper/huurder of derden voor schade veroorzaakt door opzet (grove) schuld of nalatigheid van ondergeschikten of van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan. Ook is Arma niet aansprakelijk jegens de koper/huurder of derden voor schade veroorzaakt door de door Arma gebruikte hulp- of vervoermiddelen. Een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij Arma legt en behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Arma.

10. OVERMACHT
Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Arma, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, geldt als overmacht. In geval van overmacht heeft Arma het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Arma tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Onder overmacht wordt onder andere verstaan gebrek aan zaken, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, wanprestatie van derden die door Arma ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van de leverancier van Arma valt ook onder deze overmachtbepaling.

11. VERANTWOORDELIJKHEID ONDERTEKENAARS
Indien de koop./huurovereenkomst met meer dan één persoon wordt gesloten, zijn allen hoofdelijk jegens Arma aansprakelijk.

12. WIJZIGINGEN
a. Indien wenselijk en/of door Arma noodzakelijk geacht, is Arma bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden over te gaan.
b. Indien de Algemene Voorwaarden inhoudelijk worden gewijzigd, geldt steeds de jongste versie, vanaf het moment van ondertekening van de nieuwe Algemene Voorwaarden voor te leveren materieel, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden ook van toepassing zullen zijn op de overeenkomsten voor de wijziging gesloten.

13. GESCHILLEN
a. Op alle overeenkomsten van Arma is Nederlands recht van toepassing
b. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Arma, dan wel, ter keuze van Arma, van de plaats van vestiging van de koper/huurder.